Akty

Całodobowa placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego - Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem działa w oparciu o:

 1. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze zm.),
 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz aktów wykonawczych (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.),
 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),
 5. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),
 6. Ustawy Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) do dnia 31 grudnia 2013 r.,
 7. Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),
 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1050),
 9. Rozporządzenia MPiPS z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292, poz. 1720),
 10. Uchwały Nr XXVI/178/2013 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie nadania statutu Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Długiem.
 11. Raport ZD DDZ Długie
 
 
2011 © Dom Dziecka w Długiem im. Janusza Korczaka
Wszelkie prawa zastrzeżone
 
Gry planszowe karciane łamigłówki HOBBITY.pl